Logg på
Du er her:  Skip Navigation LinksMeråker VGS > Elevsider > Ordensreglement

Ordensreglement


 

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED MERÅKER VIDEREGÅENDE
SKOLE

Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni
2006 - med endringer pr. 1. august 2009.

§ 1 FORMÅL

Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar.
Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god
læring.
Reglementet skal gi bestemmelser om

 • elevenes rettigheter og plikter
 • bestemmelser om orden og atferd
 • tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling
  av slike saker.

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i
opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og
regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokale/stedlige påbud eller
forbud.

§ 3 RETTIGHETER

a) Elevene har rett til videregående opplæring i henhold til opplæringsloven,
fylkeskommunale vedtak og gjeldende læreplaner.

b) I samarbeid med gruppen/klassen og involverte lærere har elevene rett til medvirkning
ved:

 • valg av arbeids-, opplærings- og vurderingsformer/-metoder
 • valg av lærestoff innenfor rammen av læreplanene
 • oppsett av mål, planer og gjennomføring av disse
 • utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen


c) Elevene skal være kjent med vurderingsgrunnlaget i fagene. ( Forskrift § 3-1, 4. ledd)

d) Eleven har rett til en oppstartsamtale om høsten og i tillegg en forberedt samtale med
kontaktlærer hvert halvår om sin egen utvikling i fagene.(Forskrift til opplæringsloven, § 3-
11,3. ledd). Samtalene skal knyttes til elevens helhetlige utvikling og de mål eleven har satt
seg.

Kontaktlæreren skal ha jevnlig dialog med eleven om elevens utvikling i lys av § 1-1 og 1-3 i
opplæringsloven. (Forskrift til opplæringsloven § 3-8)

Samtalene skal dokumenteres.

e) Eleven har rett til å få løpende og systematisk veiledning og vurdering i hvert enkelt fag i
forhold til kompetansemålene i Læreplanverket (Forskrift til opplæringsloven, § 3-1 og 3-11)
Det skal kunne dokumenteres at undervegsvurderingen er gitt.
(Jfr. Forskrift til opplæringsloven, § 3-16.)

f) Dersom det er tvil om en elev kan få halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter i et eller flere fag, eller dersom det er fare for at eleven får karakteren
nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller atferd, skal eleven og foreldre/foresatte til
elever under 18 år, få skriftlig varsel. Varslet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi
eleven mulighet til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakteren i orden eller adferd.
(Jfr. Forskrift til Opplæringsloven § 3.7)

g) Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har
elevene rett til veiledning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette, herunder tilgang til
sosial- og spesialpedagogisk tjeneste. ( § 22.2 i forskrift til opplæringsloven)

h) Elevene har rett til yrkes- og utdanningsveiledning, jfr. § 22-3 i forskrift til
Opplæringsloven.

i) Elevene har rett til å delta i skolevurdering, dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad
skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå de mål
som er fastsatt for eleven/gruppen. Jf. bl.a. læreplanverkets generelle og fagspesifikke deler.

j) Elevene har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, kontaktlærer, rådgivere, skolens
ledelse, evt. gjennom elevtillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan
f.eks. være:

 • at læreplanene ikke følges
 • at eleven ikke får den hjelp han/hun ber om.
 • manglende medvirkning i planlegging mv (jf. pkt b)
 • dårlig læringsmiljø eller klassemiljø (f.eks. mobbing)

 • k) Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jf. § 11 -6 i Opplæringsloven.

  l) Elever og elevorganisasjoner kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og
  organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden.

  m) Skolen skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for elevenes og
  elevorganisasjoners tillitsvalgte og også legge forholdene til rette for at elevene engasjeres til
  bevissthet og aktivitet i politiske og samfunnsmessige spørsmål.

  n) Elevrådsrepresentanter har rett til regelmessige møter med skoleledelsen.

§ 4 PLIKTER

a) Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til
enhver tid.

b) Som en del av egenvurderingen skal eleven skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid,
egen kompetanse og egen faglige utvikling. ( Forskrift til opplæringsloven, § 3-12)
Eleven har ansvar for å møte opp og delta på arenaer som gir grunnlag for vurdering i
fagene.

c) Elevene plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir gitt eller avtalt, og levere
pålagt arbeid til avtalt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun
ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid.

d) Elevene plikter å dekke utgifter til personlig utstyr som er nødvendig for å følge
undervisningen, for eksempel klær og sko i forbindelse med kroppsøving og ulike
programfag. Jfr. Opplæringsloven§3-1

e) Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som
kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen.

f) Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og
skader kan medføre erstatningsansvar, jf. skadeserstatningsloven. Elevene plikter å rette
seg etter særskilte regler for bruk av spesialrom.

g) Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående
opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter
Forvaltningslovens regler § 13 - 13f. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har
avsluttet videregående opplæring.

§ 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET

Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring, jfr.§ 9A i
Opplæringsloven. Det skal derfor legges vekt på å skape et miljø preget av motivasjon for
læring, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer. Det er viktig å vise respekt og
medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet.

a. Alle må opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre. Plaging, mobbing, trusler,
vold eller annen krenkende atferd aksepteres ikke, og alle plikter å hindre at dette skjer.
Ansatte som oppdager eller mistenker at elev utsettes for krenkende ord eller gjerninger, skal
straks undersøke saka og varsle skoleledelsen, eventuelt selv gripe inn. Elever og foresatte
som ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, skal få saka behandlet etter reglene
for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

b. Arbeidsvanene i videregående opplæring skal være preget av ansvar, orden, ryddighet,
punktlighet og pålitelighet.

c. Det er viktig for trivselen at alle bidrar til god orden i hele skolen - ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til hygiene og helse ivaretas.
Elevene plikter å hjelpe til med å holde skoleområdet rent og ryddig.

d. Det er forbudt å komme ruset til skolen. Oppbevaring og nyting av alkohol eller andre
rusmidler på skolens område og andre steder der skolen driver opplæring er ikke tillatt.
Tobakksbruk; røyking og bruk av snus, er ikke tillatt på skolens område.

e. Det er forbudt å ha med våpen, våpenkopier og andre farlige gjenstander som er egnet til
å skade, skremme eller true andre. Egne regler gjelder på skoler som har
utdanningsprogram der skyting inngår.

f. Det er ikke tillatt å bruke skolens nettressurser til å laste ned, lese eller spre pornografisk,
rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med
norsk lov.

g. Mobiltelefoner, PC-er og annet elektronisk utstyr må brukes slik at det ikke virker
forstyrrende på opplæringen, krenkende overfor medmennesker eller på annen måte som er
i strid med norsk lov. Det er straffbart å gjengi eller vise offentlig, bilder av personer uten at samtykke er gitt av den som er avbildet. Det vises for øvrig til "Regler for fylkeskommunens IT-nettverk".

§ 6 OPPMØTE OG FRAVÆR

Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Elevene er forpliktet til å møte presis til
opplæringa.

Eleven skal selv holde oversikt over eget fravær.

Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller annen
dokumentasjon for, kan føre til nedsatt karakter i orden.

a. Dersom eleven er forhindret fra å møte til opplæringen eller av tvingende grunn må forlate
opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer.

b. Elevene skal uoppfordret levere egenmelding/annen dokumentasjon ved sykefravær.
(Dette omfatter også egne barns sykdom.

c. Skolen skal legge til rette for at elever som har stort fravær knytt til sykdom, velferd eller
annet nevnt under § 6g, unngår tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Dette forutsetter
imidlertid interesse og innsats fra elevenes side.

d. Alt fravær føres på vitnemål og kompetansebevis. Eleven/kursdeltakeren kan kreve at
årsaken til fraværet føres på vedlegg til vitnemål/kompetansebevis, men er selv ansvarlig for
å dokumentere årsaken til fraværet.( forskrift § 3.47)

e. Høyt fravær, uansett årsak, kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så
svekket at det ikke kan settes halvårs- eller standpunktkarakter. Faller grunnlaget for
standpunktkarakter bort, kan dette føre til at eleven ikke får gå opp til eksamen, eller at
eksamen kan bli annullert.

f. Skoleadministrative gjøremål og selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer eller
rektor, regnes ikke som fravær.

g. Rektor kan gi elever fri fra opplæring i opptil 14 skoledager i løpet av et skoleår uten at
disse dagene skal føres som fravær på dokumentasjonen, dersom det kan dokumenteres at
fraværet skyldes:

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske Kirke, har innenfor
totalramma på 14 dager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider. Eleven skal legge
fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. ( forskrift § 3.47)
Det gis ikke fri for ordinære feriereiser i skoletida.

h. Når det ved stort fravær oppstår tvil om hvorvidt en elev har sluttet ved skolen, skal skolen
sende brev rekommandert vedlagt sluttmeldingsskjema. Dersom eleven ikke har returnert
sluttmeldingsskjema innen en uke fra brevet er mottatt, skal saken oversendes
Fylkesutdanningssjefen som kan fatte vedtak om bortvisning av eleven for resten av
skoleåret.

§ 7 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en
prøvesituasjon anses som fusk. Det samme gjelder avskrift som innleveres som eget
produkt.

Dersom en elev/privatist blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal
forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig. Eleven/privatisten skal kunne forklare
seg før rektor (for privatister: fylkeskommunen) evt. fatter vedtak om å annullere eksamen.
Eksamen kan likevel fullføres. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklages til
fylkesmannen. For elever som får eksamen annullert, faller standpunktkarakteren bort, og
kandidatene kan ikke ta ny eksamen som privatist før etter ett år.

§ 8 KONSEKVENSER FOR ELEVER SOM BRYTER BESTEMMELSENE

Brudd på ordensreglene kan føre til nedsettelse av karakterer i orden eller atferd.

Brudd på reglementet kan også resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller
særskilt tiltak.

Refsingstiltak vil være:

 • påtale fra en av de tilsatte ved skolen
 • utelukking fra klasse/gruppe for resten av timen etter faglærers avgjørelse (Foruts.
  lovendring).
 • utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor


Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg
etter refsingstiltak, kan særskilt tiltak iverksettes.

Særskilte tiltak er:

 • bortvisning av eleven fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter
  rektors avgjørelse
 • bortvisning for resten av skoleåret i henhold til Opplæringsloven § 3 - 8 etter vedtak i fylkeskommunen. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sin rett til videregående
  opplæring etter § 3 - 1 i samme lov.


Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for
oppfølgingstjenesten.

Både refsingstiltak og særskilte tiltak skal dokumenteres.

I tillegg til refsingstiltak eller særskilt tiltak kan skadeforvolder bli pålagt å betale erstatning,
eventuelt rengjøring/istandsetting.

§ 9 SAKSBEHANDLING


Før refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha mulighet til å forklare seg.

Ved særskilt tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Før særskilt tiltak tas i
bruk skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, f.eks. hjelpetiltak
og/eller individuell kontrakt, og kontaktlærer, avdelingsleder, rådgiver eller sosialpedagogisk
personale skal ha hatt anledning til å uttale seg.

Særskilt tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har dermed rett til
dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i
kapitel IV - VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage.

Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag. For de øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans.

§ 10 KONTAKT SKOLE/HEIM

Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og heim.
Foreldre/foresatte for umyndige elever har krav på formell informasjon om enkelte spesielle
forhold. Dette gjelder særlig de forhold som har betydning for elevens muligheter til å nå
målet med opplæringen.

Selv om det forutsettes at elevene selv videreformidler aktuell informasjon til
foreldre/foresatte, bør det gis omfattende skriftlig og /eller muntlig informasjon i forbindelse
med foreldremøter og ellers ved spesielle saker, jfr. nedenfor.

Skolen skal via sine hjemmesider gi foresatte tilgang til aktuell informasjon om skolen.

Skolen skal invitere til foreldremøte minst en gang pr. år for Vg1 og Vg2-klasser, og
individuelle kontaktmøter for elever på Vg1.

Elev og foreldre/foresatte for umyndig elev har rett til følgende:

 • melding om halvårsvurdering og standpunktkarakterer
 • begrunnet varsel om fare for ikke halvårs-- eller standpunktkarakter i fag, og varsel om nedsatt standpunktkarakter i orden og i atferd
 • melding ved gjentatte refsingstiltak
 • nærmere informasjon dersom en vesentlig eller spesielt risikofylt del av opplæring/aktiviteter skal foregå utenom skolens område, herunder ekskursjoner.
 • partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse, underretning og klage ved
  særskilt tiltak
 • informasjon om elevens fravær
 • informasjon om særlige problemer i forhold til opplæring/skolegang, herunder behov for spesialundervisning
 • tilbud om spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med elev og foreldre
 • informasjon om forhold ved skolen/virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen jfr. § 5 i forskrift om miljørettet helsevern.
 • informasjon om skolens reglement

§ 11 SÆRSKILTE TILLEGGSREGLER FOR MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE

Felles kjøreregler

Alle møter presis til timene, klar til undervisning og med det utstyret de trenger. Det skal føres ordensanmerkning på elever som kommer etter at undervisningen har startet, og som ikke har med seg pålagt og nødvendig utstyr.

Det er læreren som avgjør om PCene skal brukes i timen. Elever som ikke hører etter anmodning om legge bort PCen, eller som bruker den til ikke-faglige aktiviteter i timen, skal ha ordens/adferdsanmerkning.

Alle skal bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø gjennom å unngå uønsket støy og uro.

Alle skal rydde etter seg.

Mat, dekketøy, bestikk og lignende skal ikke bringes med fra kantina og ut i skoleanlegget. Spising skal kun foregå i kantina.

Snus- og tobakksforbud gjelder uavkortet på hele skolen. Brudd på forbudet gir ordensanmerkning.

Instrukser og regler

Alle plikter å gjøre seg kjent med og følge skolens instrukser og regler for bruk av rom,

anlegg og utstyr, samt å benytte pålagt verneutstyr.

 

Karakterene i orden og adferd

Det skal lages skriftlig dokumentasjon på alle brudd på skolereglementet som fører til refsing eller iverksetting av særskilte tiltak. Foreldre/foresatte skal ha melding dersom eleven ikke er myndig.

Påtale nyttes ved større eller gjentatte mindre ordensforseelser og ved brudd på reglene for god atferd. Ved mindre brudd på skolereglementet gis påtale fra faglærer/kontaktlærer. Ved gjentatt og mer alvorlige brudd på reglementet gis påtale fra rektor/ledelsen.

Ved mindre ordensforseelser gir faglærer/kontaktlærer anmerkninger i Skolearena.

Eleven skal umuddelbar ha beskjed om at anmerkning er satt. Normalt vil 6 ordensanmerkninger i terminen alene gi grunnlag for nedsetting av karakteren i orden til ”Nokså god”. Med 12 ordensanmerkninger vil den normalt bli satt ned til ”Lite god”.

Så snart det oppstår fare for nedsetting av karakteren i orden eller adferd gir kontaktlærer eleven beskjed i Skolearena. Er eleven under 18 år, går også meldingen elektronisk til foreldre/foresatte.

Skulking og gjentatte udokumenterte fravær kan alene føre til nedsetting av ordenskarakteren. Juksing på prøve eller med annet arbeid viktig for vurdering, gir alene grunnlag for nedsetting av adferdskarakteren.

Fravær og permisjoner

Fravær føres i Skolearena.

Alle plikter å holde kontroll med fraværet sitt.

Alle elever skal ha meldingsbok. I boka skriver eleven egenmeldinger om fravær og søknader om permisjon.

Stort fravær i fag kan føre til fare for at karakter ikke kan settes på grunn av manglende vurderingsgrunnlag. Når slik fare oppstår, gis eleven melding i Skolearena. Er eleven under 18 år, går også meldingen elektronisk til foreldre/foresatte.

Det vises ellers til skolens prosedyrer for fraværshåndtering.

For permisjonssøknader skal skolens kvalitetsdokument følges.

Ved deltagelse på idrettssamlinger og konkurranser på krets, nasjonalt eller internasjonalt nivå kan skolen gi permisjoner uten fravær innenfor en totalramme på 10 dager i løpet av skoleåret. Det er en forutsetning for slik permisjon at eleven følger opp pålagt skolearbeid og at deltagelsen er idrettsfaglig begrunnet.

Meråker videregående skole

Adresse: Sentrum, 7530 Meråker

Sentralbord: 74 11 41 00

Ekspedisjon: 74 11 40 80

E-post: meraker.vgs@ntfk.no