Logg på
Du er her:  Skip Navigation LinksMeråker VGS > Elevsider > Ordensreglement

Ordensreglement


Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag
 
Hjemmel:
 
 
 
 
§ 1 FORMÅL
 
Formålet med ordensreglementet er å bidra til å gi et godt og trygt læringsmiljø. Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring.
Reglementet skal gi regler om
·         Målsettinger for skolemiljøet
·         Retningslinjer for oppførsel
·         Konsekvenser av brudd på retningslinjene
 
 
§ 2 VIRKEOMRÅDE
 
Ordensreglementet gjelder for alle elever ved skolen, på skolens område og i skoletiden. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område. I tillegg gjelder reglementet på skoleveien.
 
Krenkelser som skjer utenfor skoletiden og utenfor skolens område, men som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den, omfattes av ordensreglementet. Ordensreglene gjelder for elevene ved alle de videregående skolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
 
§ 7 inneholder eventuelle lokale tilleggsregler for den enkelte skole. I § 7 kan skolenes egne ordensregler knyttes til ordensregler for egne lokaler og spesialrom, internat og hybelhus, samt for håndtering av våpen og annet utstyr som kan volde skade ved feil bruk.
 
 
§ 3 SKOLE- OG LÆRINGSMILJØ
 
Et godt skole- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Skolen skal jobbe aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev skal kunne oppleve arbeidsro, trygghet og sosial tilhørighet. Det er viktig å vise hensyn, respekt og medansvar, og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet.
 
Både elever og ansatte på skolen har ansvar for å bidra til et godt skole- og læringsmiljø.
Elevene har en rett til å bli behandlet med respekt og omtanke – både fra skolens representanter og fra medelever. Det skal være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Skolene skal ha klare rutiner for hvordan mobbing skal forebygges og håndteres. Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder.
 
Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13 – 13f, samt etter Personopplysningsloven. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring.
 
Det skal være åpenhet og god kommunikasjon mellom elever, skole og foresatte. Problematiske situasjoner skal alltid tas opp og drøftes.
 
 
§ 4 ORDEN
 
Elevene skal ha god orden. Det innebærer å
·         møte presis på skolen og til undervisningen
·         ha med seg nødvendige læremidler og utstyr
·         bidra til å holde det rent og ryddig på skolens område
·         delta aktivt i opplæringen uansett undervisningsform
·         levere pålagt arbeid til avtalt tid
·         gi beskjed om/levere egenmelding/annen dokumentasjon ved sykefravær
·         følge gjeldende reglement for IT i Nord-Trøndelag fylkeskommune
 
 
§ 5 OPPFØRSEL
 
Elevene skal ha god oppførsel. Det innebærer å
·         opptre høflig og hyggelig.
·         behandle medelever, lærere og andre ansatte med respekt.
·         delta i undervisningen
·         varsle kontaktlærer/faglærer dersom de er forhindret fra å møte til opplæringen.
·         vise respekt for skolens og andres eiendeler.
 
 
Elevene skal ikke:
·         mobbe eller på andre måter krenke andre.
·         røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler på skolens område, eller på andre undervisningsarenaer i skoletida. Elektroniske sigaretter er ikke tillatt.
·         ha med seg våpen eller gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre. Egne regler gjelder på skoler som i undervisningen bruker våpen og annet utstyr som kan medføre skade – jf § 7.
·         ha fravær fra skolen uten at dette er nødvendig på grunn av sykdom eller spesielle forhold. Dette gjelder også ferieturer.
·         fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer.
·         bruke skolens nettressurser til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som virker krenkende på medelever eller skolens personale.
·         bruke mobiltelefoner, PC-er og annet elektronisk utstyr på en slik måte at det virker forstyrrende på opplæringen eller krenkende overfor medmennesker.
 
 
§ 6 KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET
 
Ordensreglementet gir grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Når en elev vurderes i orden og i oppførsel, skal det foretas en helhetlig vurdering av elevens overholdelse av ordensreglementet over en lengre tidsperiode. Reaksjonen på et regelbrudd må stå i et rimelig forhold til hvor alvorlig bruddet er.
 
Ved omfattende reaksjoner skal det fattes enkeltvedtak med nødvendig klagerett for eleven. Regler for saksbehandling, enkeltvedtak, rett til varsling, til å forklare seg og til å klage framgår av forvaltningsloven, opplæringsloven og vurderingsforskriften.
 
Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende konsekvenser:
 
1) Merknader
·         Forsentkomming, manglende utstyr, for sene innleveringer o. l. gir grunnlag for merknader. Merknader kan gi nedsatt ordenskarakter, men læreren må vurdere hvert enkelt tilfelle.
 
2) Nedsatt karakter i orden eller oppførsel
·         Her vektlegges omfanget av regelbrudd og alvorligheten i disse. Særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser kan føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel.
 
3) Inndragning av gjenstander som forstyrrer undervisningen eller som kan virke truende eller ødeleggende i skolemiljøet.
·         Inndragning vil si at skolen oppbevarer den aktuelle gjenstanden på en forsvarlig måte i inntil én skoledag.
 
4) Bortvisning
·         Faglærer kan vise bort en elev fra en undervisningsøkt på inntil 2 klokketimer.
·         Rektor kan vise bort en elev fra skolen i inntil fem dager.
·         Fylkeskommunen kan vedta at en elev vises bort for resten av skoleåret eller mister retten til videregående opplæring
 
5) Hjemsendelse/bortvisning fra skoletur
·         Rektor kan fatte enkeltvedtak om bortvisning
 
6) Skolebytte
·         En elev kan overføres til en annen skole f.eks. som et tiltak for å ivareta andre elevers rett til et godt psykososialt miljø.
 
7) Erstatningsansvar
·         Elever eller foreldre/foresatte må regne med å bli gjort erstatningsansvarlige for hærverk e.l., jf. skadeerstatningsloven. Det kan gjøres avtale med skolen om at eleven gis anledning til å utbedre skadene selv.
 
8) Elever og foresatte må regne med at straffbare forhold blir politianmeldt.
 
 

Meråker videregående skole

Adresse: Sentrum, 7530 Meråker

Sentralbord: 74 11 41 00

Ekspedisjon: 74 11 40 80

E-post: meraker.vgs@ntfk.no